Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000586251, posiadająca NIP 6793118922, REGON 363021104 jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Niniejsze Zasady stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu Invest Cuffs funkcjonalności.
 4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScipt oraz połączenie z siecią Internet,
  • poprawnie skonfigurowane urządzenie mobilne, z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript oraz z dostępem do transmisji danych i sieci komórkowej.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszych Zasadach może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Zasadami może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejsze Zasady dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Usługodawca usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, o ile takie dane zostały zapisane.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Funkcjonalności Serwisu Invest Cuffs

 1. W Serwisie dostępne są następujące funkcjonalności:
  • możliwość uzyskania informacji na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • możliwość zamówienia nieodpłatnej Usługi Powiadomień Mailowych polegającej na dostarczaniu specjalnie przygotowanego dla Użytkowników zestawu informacji o usługach i towarach oferowanych przez podmioty z rynku usług finansowych (w tym także inwestycyjnych), towarów luksusowych, motoryzacji, nieruchomości, edukacyjnego, technologii IT przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
  • możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę;
  • możliwość zagłosowania w konkursie organizowanym przez Usługodawcę.
 2. W celu korzystania z Usługi Powiadomień Mailowych należy w formularzu rejestracyjnym wpisać swój adres poczty elektronicznej i zaznaczyć okienko z oświadczeniem: „Chcę nieodpłatnie otrzymywać Powiadomienia Mailowe stanowiący zestaw informacji o usługach i towarach przygotowanych przez Serwis Invest Cuffs oferowanych przez podmioty z rynku usług finansowych (w tym także inwestycyjnych), towarów luksusowych, motoryzacji, nieruchomości, edukacyjnego, technologii IT. Umożliwiono mi zapoznanie się z zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną https://investcuffs.pl/zasady-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.”
 3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca informuje, że Usługa Powiadomień Mailowych stanowi zamówioną informację handlową w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Powiadomień Mailowych, wysyłając wiadomość e-mail o treści „Rezygnuję z subskrypcji” na adres kontakt@investcuffs.pl.

Reklamacje

 1. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się poniższe zasady.
 2. Użytkownikom Serwisu Invest Cuffs przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres Usługodawcy: Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu Invest Cuffs” lub na adres poczty elektronicznej administrator@investcuffs.pl.
 3. Reklamacja powinna obejmować:
  • imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
  • adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
  • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  • wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej na adres poczty elektronicznej – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Usługodawca.