Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny do maila zwrotnego przy rejestracji na EXPO INVEST CUFFS 2019

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracji na EXPO INVEST CUFFS 2019 oraz danych osobowych obejmujących wizerunek utrwalony na zdjęciach, filmach, a także we wszelki inny sposób, a udostępniony w związku z udziałem w EXPO INVEST CUFFS 2019, jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000586251, posiadająca NIP 6793118922, REGON 363021104.

Dane osobowe udostępnione w formularzu rejestracji EXPO INVEST CUFFS 2019 przetwarzane są w celu:

  • zarejestrowania i udziału w EXPO INVEST CUFFS 2019 przez okres niezbędny do zapewnienia udziału w EXPO INVEST CUFFS 2019; przetwarzanie danych osobowych osób, które zarejestrowały swój udział w EXPO INVEST CUFFS 2019, ma miejsce przez czas niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń;
  • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących działalności administratora danych osobowych, w tym do przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, sms oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług administratora danych osobowych.

Dane osobowe obejmujące wizerunek utrwalony na zdjęciach, filmach, a także we wszelki inny sposób, a udostępnione w związku z udziałem w EXPO INVEST CUFFS 2019, przetwarzane są w celu informowania o EXPO INVEST CUFFS 2019, zamieszczania relacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych, przekazywania materiałów prasowych do mediów, a także reklamowania EXPO INVEST CUFFS 2019 oraz innych przyszłych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług administratora danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w związku z realizacji powyżej wskazanych celów. Powierzenie może w szczególności dotyczyć korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi marketingowej, zapewnienia obsługi prawnej, korzystania z serwisu IT, a także zapewnienia obsługi technicznej, księgowej oraz transportowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: administrator@investcuffs.pl.

 

 

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs