Obowiązek Informacyjny

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracji na INVEST CUFFS oraz danych osobowych utrwalony we wszelki inny sposób, a udostępnionych w związku z udziałem w INVEST CUFFS jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie przy ul. Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000586251, posiadająca NIP 6793118922, REGON 363021104.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów INVEST CUFFS takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub inne dane podane przez w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z naszych usług oferowanych w ramach INVEST CUFFS.

Udostępnione dane osobowe, w tym zwłaszcza dane udostępnione w formularzu rejestracji EXPO INVEST CUFFS przetwarzane są w celu:
zarejestrowania i udziału w INVEST CUFFS ; przetwarzanie danych ma miejsce przez okres niezbędny do zapewnienia udziału w INVEST CUFFS ; przetwarzanie danych osobowych osób, które zarejestrowały swój udział w INVEST CUFFS, ma miejsce przez czas niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń;
przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących działalności administratora danych osobowych, w tym do przesyłania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mail, sms oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług administratora danych osobowych.
Dane osobowe udostępnione we wszelki inny sposób w związku z udziałem w INVEST CUFFS, przetwarzane są w celu informowania o INVEST CUFFS, zamieszczania relacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych, przekazywania materiałów prasowych do mediów, a także reklamowania INVEST CUFFS oraz innych przyszłych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez okres niezbędny dla zapewnienia najwyższej jakości usług administratora danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w związku z realizacji powyżej wskazanych celów. Powierzenie może w szczególności dotyczyć korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi marketingowej, zapewnienia obsługi prawnej, korzystania z serwisu IT, a także zapewnienia obsługi technicznej, księgowej oraz transportowej. Dane osobowe mogą być powierzane wyłącznie podmiotom deklarującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie lub gdy przepisy zobowiązują do przekazania danych bez uprzedniego żądania, jednak nigdy w innym przypadku.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: administrator@investcuffs.pl.