Regulamin Konferencji Invest Cuffs

 

§1

Definicje

 

Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin„) jest następujące:

 1. Konferencja – spotkanie (szkolenia, seminaria, warsztaty) organizowane przez Fundację Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie, w dniach 5-6 kwietnia 2024r.
 2. Organizator – Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie (Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków) NIP: 6793118922.
 3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Konferencji zarówno w części otwartej, jak i zamkniętej, czynnie (Prelegent) lub biernie (Słuchacz), albo osoba delegowana przez osobę fizyczną lub prawną do udziału w Konferencji.
 4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
 5. Formularz Rejestracyjny– skutecznie dostarczony do Organizatora Konferencji w postaci elektronicznej lub papierowej formularz zgłoszeniowy według wzoru opublikowanego na stronie Konferencji.
 6. Potwierdzenie udziału – powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną przez Organizatora do Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie.
 7. Zdarzenia losowe – zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, niezależne wyłącznie od Organizatora, w tym między innymi lecz nie wyłącznie zdarzenia takie jak: powódź; pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja; konflikt zbrojny; zamieszki uliczne; awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku;; katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca; odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie; inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika konferencji w przypadku jej odbycia.

§2

Postanowienia Ogólne

 

 1. Konferencja Invest Cuffs 2024, odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, w dniach 5-6 kwietnia 2024 r.
 2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.
 3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, dyskusje panelowe, sesje naukowo-dydaktyczne i edukacyjne.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują każdego Uczestnika.
 5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie: investcuffs.pl

§3

Zasady Uczestnictwa w Konferencji

 

 1. Uczestnictwo w Konferencji jest co do zasady odpłatne, chyba że Uczestnik podczas rejestracji udzieli zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takiej sytuacji Uczestnikowi zostaje udzielony rabat w wysokości 100% i jego uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. W innym przypadku Uczestnik ma możliwość zakupu biletu.
 2. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
  a) skuteczne dokonanie zgłoszenia tj. wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji (do 6 kwietnia 2024 r.);
  b) otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora;
  c) potwierdzenie obecności na miejscu w dniu rozpoczęcia Konferencji.
 3. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji lub delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona.
 5. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia Konferencji. W takim przypadku Zgłaszający zobowiązany jest przedłożyć dokument jednoznacznie stwierdzający fakt upoważnienia Uczestnika do udziału w konferencji. Osoba delegowana w zastępstwie staje się Uczestnikiem i w sposób odpowiedni stosują się do niej prawa i obowiązki Uczestnika.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga zawiadomienia Organizatora do momentu rozpoczęcia Konferencji.
 7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji powinno być dokonane w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, dokonanego nie później niż 30 dni przed terminem planowanej konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Natomiast w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym Uczestnikowi przysługuje zwrot pięćdziesięciu procent wpłaconej kwoty. W przypadku gdyby rezygnacja nastąpiła z powodu złej woli Uczestnika lub stosowania przez niego nieuczciwych praktyk, nie należy mu się zwrot wpłaconej kwoty w żadnej części.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego.
 9. Należy poinformować Organizatora o każdej zmianie danych wymaganych do rejestracji (adres e-mail, telefon kontaktowy), zarówno przed jak i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na Konferencję.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Prelegentów wraz z informacjami dodatkowymi takimi jak nazwy przedsiębiorstw, firm, spółek oraz innych podmiotów które i używania jej do działalności promującej Konferencję.
 11. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator. Podczas trwania Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany do noszenia otrzymanego identyfikatora na szyi albo w innym równie widocznym miejscu.
 12. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa, regulaminy obowiązujące w miejscu odbywania Konferencji, zasady bezpieczeństwa lub zasady przyzwoitego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w konferencji bez zwrotu opłaty konferencyjnej.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji, a w szczególności Regulaminu użytkowania obiektu Centrum Kongresowego ICE Kraków, dołączonego do Regulaminu.
 14. Uczestnikiem Konferencji może być osoba która ma ukończone 16 lat. Osoby poniżej 16 rok życia mogą uczestniczyć w Konferencji jedynie pod opieką osób pełnoletnich będących jej opiekunami prawnymi. W takim przypadku osoby poniżej 16 rok życia mają prawo do uczestniczenia w Konferencji w takim samym zakresie jak ich opiekunowie prawni.

§4

Warunki Płatności

 

 1. Cennik opłat za uczestnictwo w Konferencji, w tym jej (wyłącznie) płatnej części, znajduje się na oficjalniej stronie Konferencji investcuffs.pl. Powyższą opłatę należy uiścić zgodnie z wybraną formą poprzez przelew tradycyjny, płatności na stronie investcuffs.pl bądź w serwisie Bilety24.pl. Regulacje dotyczące sposobu płatności w serwisie Bilety24 znajdują się na stronie bilety24.pl.
 2. Cena biletu widoczna na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 3. Warunkiem zakupu biletu na stronie investcuffs.pl jest zapłata za bilet poprzez płatność online lub przelewem bankowym na wskazany numer konta bankowego w podsumowaniu płatności.
 4. Wystawienie faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Klienta. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu.
 5. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.
 6. W przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny termin Organizator wysyła na podany podczas zakupu adres e-mail informacje o procesie zwrotu. Zwroty realizowane są automatycznie, tą samą drogą, którą nastąpiła płatność.

§5

Porządek Konferencji

 

 1. Konferencja, odbywa się w dniach 5-6 kwietnia 2024 r. Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany Uczestnikowi najpóźniej dwa tygodnie przed terminem Konferencji, drogą mailową, chyba, że dotrzymanie takiego terminu będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na termin Zgłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizator.

§6

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnika Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestnika Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§7

Odpowiedzialność Uczestnika

 

 1. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie jakiejkolwiek części Konferencji bez zgody Organizatora.
 2. Konferencja będzie w całości rejestrowana przez Organizatora.
 3. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć, jak również innych praw z tym związanych, w tym praw do wizerunku, oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  a) gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;
  b) gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje prezentowane przez siebie, w tym za m.in. używanie nazwy/logo, reklamy, wkładki do materiałów dla uczestników (inserty), banery, rollupy, prezentacje, materiały edukacyjne, materiały reklamowe. W przypadku gdyby takie materiały naruszały prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza prawa autorskie oraz pokrewne, żadne roszczenia z tego nie mogą być kierowane w stosunku do Organizatora, a w przypadku gdyby zostały skierowane Uczestnik jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się jedynie w strefach do tego wyznaczonych (kawiarnie, bary, restauracja).

§8

Odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora, ani żadnej innej odpowiedzialności Organizatora.
 4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności zdarzeń losowych, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 5. Organizator zapewni Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Windows oraz pakietami biurowymi Open Office i MS Office.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, wniesione na teren odbywania się Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.
 7. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji na czas jej trwania i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§9

COVID-19

 1. Postanowienia niniejszego § nie naruszają postanowień innych postanowień Regulaminu, ale stanowią regulację szczególną dotyczącą postępowania w czasie trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi (dalej również: „Pandemia COVID-19”).
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanego z Pandemią COVID-19, wydanych przez właściwe organy (niezależnie od ewentualnych wątpliwości co do ich hierarchicznej zgodności z normami wyższego rzędu) oraz Regulaminu i innych regulaminów oraz zasad, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów związanych z Pandemią COVID-19.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich ograniczeń związanych z kwestią szczepień, testów i innych analogicznych ograniczeń powszechnie obowiązujących w dniu odbywania się Targów.
 4. Uczestnik jest zobowiązany dochować należytej staranności, aby nie narazić innych Uczestników na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi, w tym zwłaszcza do zachowywania stosownych środków ochrony (np. częsta dezynfekcja rąk), jak również do nieuczestniczenia w Konferencji jeśli wie, że miał kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi na co najmniej dwa tygodnie przed dniem odbycia się Targów lub wykazuje objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich poleceń Organizatora mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa związanego z Pandemią COVID-19.

§10

Postanowienia Końcowe

 

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora zgromadzonych danych osobowych. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów przewidzianych przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej investcuffs.pl.
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 24 godzin od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej investcuffs.pl, bez konieczności osobnego informowania każdego z Uczestników.
 7. Gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewiążące, należy je traktować jako pozostające w mocy i posiadające ważną lub wiążącą treść najbliższą i w sposób najpełniejszy uwydatniającą wolę Organizatora.