Regulamin Targów

Regulamin Targów Invest Cuffs 2020

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej: „Regulamin”) obowiązują Wystawców Targów Invest Cuffs 2020, zwanych dalej „Targami”:, organizowanych przez Fundację Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych, zwaną dalej „Organizatorem”. Organizator i Wystawca są w dalszej części zwane łącznie „Stronami”.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy Udostępnienia Powierzchni Wystawowej dalej: „Umowa” w Targach.

3. Wszyscy Wystawcy Targów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu i przepisów porządkowych, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów, w szczególności Ogólnych Warunków Najmu Centrum Kongresowego ICE Kraków dołączonego do Regulaminu.

4. W Targach mogą uczestniczyć wyłącznie Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z tematyką Targów.

§2. UCZESTNICTWO W TARGACH

1. Podmioty chcące zostać Wystawcami (dalej: „Zgłaszający”) składają oświadczenie o woli uczestnictwa w Targach jako Wystawca za pośrednictwem udostępnionych na stronie investcuffs.pl kontaktów.

2. Potwierdzenie uczestnictwa w Targach następuje po zawarciu Umowy przez Strony. Umowa jest ważna po podpisaniu przez obie strony.

3. Organizator ma prawo odmówić podpisania Umowy bez podania przyczyny. Nie dochodzi w takim przypadku do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy. Zgłaszającemu przysługuje w tym przypadku jedynie zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

4. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Targach, jeśli ten zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora. Strony uznają w takim przypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań.

§3. OPŁATY

1. Wystawca zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia za usługi określone w Umowie.

2. Terminy i sposób płatności wynagrodzenia określa Umowa.

3. W terminie ustawowym wystawiona zostanie Wystawcy właściwa faktura VAT.

4. Wysokość opłat za udostępnienie powierzchni wystawienniczej w Targach określa Organizator.

§4. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

1. Wystawca dokonuje wyboru miejsca o określonej powierzchni wystawienniczej z miejsc udostępnionych przez Organizatora.

2. W miarę posiadanych możliwości i warunków technicznych Organizator może przydzielić powierzchnię wystawienniczą uwzględniając indywidualne preferencje Wystawcy.

3. Wystawca uznaje, że wszystkie lokalizacje powierzchni wystawienniczej w danej grupie (BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM) mają taką samą wartość. Organizator ma zatem prawo do zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, z uwagi na ważne powody, co nie stanowi zmiany Umowy w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

§5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W TARGACH

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach jako Wystawca, opłaty wniesione przez Wystawcę nie podlegają zwrotowi, a Organizatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę całości wynagrodzenia określonego w Umowie.

2. Rezygnację z udziału w Targach składa się na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Wystawca po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z Targów nie ma prawa do ubiegania się o przyznanie miejsca wystawowego.

§6. REKLAMA

1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty wyłącznie na udostępnionej powierzchni wystawienniczej, pod warunkiem, iż nie zakłóci to normalnego toku pracy innych Wystawców i nie zasłoni sąsiednich ekspozycji W szczególności zabrania się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp.

2. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z Organizatorem i za dodatkową opłatą.

3. W zależności od rodzaju wybranego pakietu, Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych kontaktowych, treści ogłoszeń reklamowych oraz plików z grafiką, logotypami, znakami towarowymi i innymi materiałami podlegającymi publikacji przez Organizatora w związku z organizacją lub promocją Targów, w terminie wskazanym przez Organizatora i na jego prośbę, pod rygorem zwolnienia Organizatora z obowiązku ich publikacji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ich publikację.

4. Organizator może odmówić publikacji materiałów przekazanych mu przez Wystawcę, jeżeli uzna, że materiały te naruszają słuszny interes innych uczestników Targów lub Organizatora bądź prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące normy prawne lub dobre obyczaje.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk podczas Targów oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów własnych – promocyjnych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

6. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dostarczonych przez niego materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, opublikowanych w związku z organizacją lub promocją Targów.

7. Wystawca oświadcza, iż prezentowane przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

8. Fotografowanie i filmowanie podczas trwania Targów wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

9. Zawierając umowę o uczestnictwo w Targach, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Targów. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

10. Wystawca obowiązany jest do współdziałania z Organizatorem w promocji Targów, a w szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w kanałach social media.

11. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy niebędące Wystawcami w miejscu trwania Targów.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Wystawcy z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

2. Organizator lub osoby działającej w jego imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Wystawcę, a także przez osoby trzecie przy pomocy których Wystawca realizuje określone w Regulaminie obowiązki związane z udziałem w Targach, jak też wszelkie czynności związane z udziałem w Targach, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności, szkody majątkowe i niemajątkowe lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek inne straty Wystawcy powstałe w czasie trwania Targów, z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, jak też szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich niepozostających pod zwierzchnictwem oraz kontrolą Organizatora, jak też za szkody do których powstania przyczynił się Wystawca lub osoby przy pomocy których Wystawca realizował czynności i obowiązki związane z udziałem w Targach.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania stoiska przez Wystawcę , w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę oraz osoby trzecie przy pomocy których Wystawca realizuje określone w Regulaminie obowiązki związane z udziałem w Targach.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych Wystawców, wynikających z ochrony prawnej wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, znaku towarowego, praw autorskich i innych praw wynikających z umów dotyczących praw własności intelektualnej, chyba że naruszenie wynika z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, w przypadku odwołania Targów z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie Organizatora.

7. Wystawca ponosi odpowiedzialność za prezentowane przez siebie wizerunki, utwory i reklamę, a także przygotowane materiały związane bezpośrednio z udziałem w Targach i w czasie trwania Targów. W przypadku roszczeń osób trzecich lub instytucji, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym szkody Organizatora oraz zwolnić Organizatora od ponoszenia za takie roszczenia odpowiedzialności.

8. Wystawca i osoby działające w jego imieniu albo reprezentujące jego prawa ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi i osobom trzecim.

9. Wystawca ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i zniszczeniem w czasie trwania Targów.

10. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni wystawienniczej, w szczególności uszkodzenia wynajmowanych rzeczy (stołów, krzeseł, itp.). Organizator może pociągnąć Wystawcę lub osoby działające w jego imieniu do zwrotu kosztów za zniszczenia wykazane przez Centrum Kongresowe ICE Kraków.

11. Wystawca oświadcza, iż posiada stosowne zgody wystawione przez odpowiednie Organy administracyjne, upoważniające do pozyskiwania na stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród oraz innych działań dla których prawo przewiduje konieczność uzyskania stosownej zgody.

12. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zaistnieniu każdego zdarzenia, wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem.

13. Organizatorowi przysługiwać będzie względem Wystawcy roszczenie obejmujące odszkodowanie za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków związanych z montażem i demontażem stoiska, a także zwrotem pożyczonych, użyczonych oraz wypożyczonych rzeczy, jak też w razie naruszenia przez Wystawcę zasad organizacji Targów, określonych między innymi w Umowie oraz Regulaminie.

14. Na wyłączenia odpowiedzialności Organizatora nie wpływają podejmowanie przez niego środki ostrożności i zabezpieczenia Targów.

15. Organizator oraz Wystawca wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

16. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z prawem podejmowane przez Wystawcę.

§8. ZABUDOWA I DEMONTAŻ STOISK

1. Wystawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona zabudowy stoiska wystawienniczego.

2. Organizator udostępni Wystawcy w miarę możliwości elementy stoisk, którymi dysponuje.

3. Koszt dostawy do stoiska energii elektrycznej i łącza internetowego (Wi-Fi) ponosi Organizator.

4. Wystawca może rozpocząć prace montażowe na stoisku dopiero po otrzymaniu stosownej zgody Organizatora lub na podstawie wcześniejszych pisemnych ustaleń.

5. Organizator ma prawo zarządzić przerwanie prac, w przypadku, gdy uzna, iż naruszają one zasady organizacji Targów lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.

6. W czasie montażu i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem oraz powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.

7. Przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą Wystawca zobowiązany jest dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.

8. Montaż i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora.

9. Podczas montażu i demontażu, zabronione jest naruszanie powłok lub konstrukcji ścian i podłóg oraz innych elementów obiektu, w którym odbywają się Targi.

10. W czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora na koszt i ryzyko Wystawcy.

11. Niedopuszczalne są tzw.: „brudne montaże” – malowanie, klejenie, gipsowanie, szlifowanie, spawanie itp. Dopuszcza się jedynie prowadzenie niezbędnych robót montażowych i wykończeniowych.

12. Składowanie pudeł, ulotek czy śmieci za ściankami i roll-upami stoisk jest zakazane.

Podczas każdego montażu/demontażu podłogi należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, porysowaniem (tektury, folie, wykładziny itp.) a elementy twarde, rysujące oraz metalowe powinny być stawiane na podkładkach.

§9. ORGANIZACJA PRACY NA STOISKU

1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.

2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utworów.

3. Wymiana, uzupełnianie ekspozycji oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą odbywać się wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów.

4. Wystawca może zostać wezwany do natychmiastowego usunięcia ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, naruszających prawo lub dobre obyczaje lub w inny sposób zakłócających przebieg Targów.

5. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska oraz w ustalonych z Organizatorem miejscach, ale w żaden sposób nie mogą zakłócać przebiegu Targów oraz pracy innych Wystawców.

6. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej, jak i w okresie trwania Targów, Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, a w szczególności książek, akcesoriów, sprzętu, urządzeń oraz innych przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

§10. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących norm i zasad BHP, ppoż i sanitarnych oraz Regulaminu i innych regulaminów, obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.

2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.

3. Na terenie Targów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.

4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz utrudnianie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych.

5. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, nie może też samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora.

6. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu (najlepiej na szyi) identyfikatorów, oraz opasek wydanych przez Organizatora.

7. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się jedynie w strefach do tego wyznaczonych (kawiarnie, bary, restauracja).

8. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest parkowanie pojazdów przy wejściu głównym do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

§11. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Po upływie tego terminu ewentualne roszczenia Wystawcy wobec Organizatora wygasają.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targów albo ich odwołania. O zmianach Organizator poinformuje niezwłocznie Wystawcę. W przypadku odwołania Targów Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone zaliczki bez odsetek.

2. Wystawca wyraźnie potwierdza, iż Organizator nie składał mu żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących wyników ekonomicznych, jakie Wystawca osiągnie na skutek udziału w Targach. Dlatego też nie będzie miał z tego tytułu do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

3. Wystawca nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego użytkowania powierzchni wystawienniczej innym podmiotom bez zgody Organizatora.

4. Przyjęcie warunków Regulaminu następuje z chwilą podpisania przez Wystawcę Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, zostanie automatycznie zastąpione przez postanowienie ważne i skuteczne, realizuje w sposób najbliższy i najpełniejszy wolę ujawnioną przez zakwestionowane postanowienie.

7. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków wynikających Umowy na osobę trzecią.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

10. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywana będę w formie pisemnej.

11. Umowa dotycząca uczestnictwa w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla miasta Krakowa dzielnicy Stare Miasto.

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs
escort eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne